top of page
Etsi
 • Writer's pictureZara Kukkamaa

8 huomionarvoista kysymystä ennen ohjelmiston patentoimista Kiinaan


Informaation teknologian aikakaudella ohjelmisto- ja laitteistokeskeiset alat edistävät rinnakkain uusia innovaatioita ja luomuksia. Omistusohjelmistojen suojelu on merkittävä myötävaikuttaja ulkomaisten yritysten yritystoiminnan laajentamisen menestymiseksi Kiinan markkinoilla.Kirjoittaneet Dr. Yuan Jiang ja Zara Kukkamaa


Ohjelmisto-ohjelmien koodausta


Kuinka ehkäistä tilanne, jossa kolmas osapuoli epähuomiossa vuotaa, tarkoituksellisesti kavaltaa tai käyttää väärin ohjelmistojesi omistusoikeuksia operoidessasi Kiinassa? Ohjelmiston patentoiminen saattaisi olla ratkaisu tähän.


Ennen yksityiskohtiin syventymistä on aiheellista tuoda ilmi yksittäinen eriävä näkökulma siitä, ettei ohjelmistoja tulisi patentoida ensinnäkään, koska ohjelmistopatentit tosiasiassa haittaavat innovaatioiden syntymistä. Me tavallaan ymmärrämme väitteen perustan mutta siitä huolimatta ohjelmistopatentit ovat edelleen yleisesti lakien edellyttämiä useimmilla lainkäyttöalueilla. Tämän artikkelin tarkoituksena on pääasiassa selkeyttää ymmärrystäsi ohjelmistopatenttivaatimuksia koskevista laeista perustuen Kiinan nykytilaan, sekä jakaa perustietoa patenteista kaikkien hyödynnettäväksi. Huomioithan, että omistusoikeuksien suojaaminen on erittäin immateriaaliomaisuusstrategioistasi riippuvainen, joten perehtyminen siihen, kuinka vastaavat asiat toimivat Kiinassa, voi ainoastaan olla hyödyksi. Eikö vain?


Tämä blogi tarjoaa sinulle varteenotettavaa tietoa Kiinan patenttikategorioista, patentin hakutavoista, esimerkkejä ohjelmistojen patenttivaatimuksista, ohjelmistotekijänoikeuksien ja ohjelmistopatenttien välisistä eroista sekä analyysin Kiinan immateriaalioikeusmyönteisestä uudistuksesta.1. Mikä merkitys patentilla on Kiinassa?


Patentti myöntää patentinhaltijalle pääasiallisesti laillisen oikeuden luomuksiin. Patentteja on kolmentyyppisiä - keksintö-, hyödyllisyysmalli- (ns. pikkupatentit) ja mallipatentit. Kiinan patenttijärjestelmä perustuu Kiinan Patenttilakiin, täytäntöönpanosäännöksiin sekä patenttitutkimusta koskeviin ohjeistuksiin. Patentti on aluekohtainen eli toisin sanoen Patenttilaki on ainoastaan voimassa sen kattamalla alueella ja patenttisuoja myönnetään maakohtaisesti.


Kiinassa patentti myönnetään sen perusteella, kuka sitä hakee ensimmäisenä. Patenttioikeudet myönnetään ensimmäiselle hakijalle, jos kaksi tai useampi hakijaa hakee erikseen patenttia samaan keksintöön.


Kun patentti on myönnetty keksintöön, muut eivät voi hyödyntää patenttia ilman patentinhaltijan suostumusta. Ennaltaehkäisen hakemuksen jättäminen on siispä kustannustehokas vaihtoehto ennen tuotteiden tai palveluiden lanseeraamista Kiinaan. Mielenkiintoista on, että patenttisuojan hakemisesta koituvat kustannukset ovat huomattavasti matalammat mitä vastaavat kulut, joita aiheutuu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.2. Mikä on ohjelmistopatentti?


Tietokoneohjelman patentti viittaa pääasiassa ohjelmistoa koskevaan keksintöön. Patenttilain mukaan ”keksintö” tarkoittaa mitä tahansa uutta teknistä ratkaisua koskien tuotetta, prosessia tai sen kehittämistä. Kiinassa keksintöpatentti on voimassa 20 vuotta hakemuksen jättämisestä.


Keksintöä koskeva patentti tietokoneohjelmaan on patenttisuojan alainen vain, jos se muodostaa teknisen ratkaisun. Vuonna 2017 uudistettu versio patenttiohjeistuksista ulottaa nimenomaan ohjelmistoja koskevat keksinnöt patenttikelpoisuuden piiriin, mikä ei pelkästään johda siihen, että ne vastaavat läheisemmin vastaavia eurooppalaisia ohjeistuksia vaan tehden Kiinasta patenttimyönteisemmän ohjelmistoja koskeviin keksintöihin Yhdysvaltoihin verrattuna. Ohjeistuksiin kannattaa perehtyä, mikäli haluat oppia lisää ohjelmistojen patentoimisesta.3. Kuinka ulkomaalainen hakija voi jättää kiinalaisen patenttihakemuksen?


Voit jättää patenttihakemuksen suoraan kansalliselle Kiinan patenttivirastolle (CNIPA; the National Intellectual Property Administration of the P.R.C) patenttiasiamiehen avustamana tai kansainvälisen patentinhakujärjestelmän (PCT; the Patent Cooperation Treaty) kautta, sillä Kiina on PCT:n jäsen.


PCT:n mukaan yksittäisellä kansainvälisellä patenttihakemuksella on sama oikeusvaikutus kuin kussakin sopimusvaltiossa kansallisesti jätetyllä hakemuksella. PCT:n vuoden 2019 vuosikatsauksen mukaan PCT on tällä hetkellä yksi suosituimmista hakemustavoista. Suurimman osan PCT:n hakemuksista muodostavat yhtä mittaan tietotekniset ja digitaalisen viestinnän patentit. Erityisesti kiinalaisilta yrityksiltä. PCT voisi epäilemättä siispä olla varteenotettava vaihtoehto ohjelmistopatenttihakemusmenetelmänä.4. Mitä asiakirjoja tarvitaan ohjelmistopatentin hakemiseen?


Sinulla tulee olla laadittuna seuraavat kaksi tärkeää asiakirjaa hyvissä ajoin: luonnos selityksestä ja vaatimus haettavasta keksinnöstä koskien tietokoneohjelmia.


Selityksen tulee käsittää yleiskuvaus keksinnön teknisestä ratkaisusta kokonaisuudessaan, kuvaukset kyseessä olevan tietokoneohjelman mallikonseptista, teknisisistä ominaisuuksista sekä hyödyntämistavasta, jolla saadaan aikaan tekninen vaikutus. Kuvausten tulee olla selkeitä ja aukottomia. Toisin sanoen sen on sisällettävä pääsääntöinen vuokaavio tietokoneohjelmasta ja yksityiskohtainen selitys jokaisesta tietokoneohjelman vaiheesta.


Patenttivaatimus voidaan laatia prosessi- tai tuotevaatimuksena. Riippumatta haettavan keksinnön patenttivaatimustyypistä, vaatimuksen tulee:

 • olla patenttiselityksen tukema,

 • vastata täysin keksinnön teknistä ratkaisua,

 • tuoda ilmi olennaiset teknisiä ongelmia ratkaisevat tekniset ominaisuudet,

 • esittää yhteenveto tietokoneohjelman toiminnoista sekä siitä minkälaisia vaikutuksia ne voivat saada aikaan.

Jotta voisit parantaa mahdollisuuksiasi onnistua patentin saamisessa, kannattaa paneutua huolellisesti hakemuksen kirjoittamiseen. Kokenut patentteihin erikoistunut yritys, joka laatii ja käy läpi koko prosessin puolestasi, voi olla ratkaiseva tekijä hakemuksen onnistumiselle. Siksi suosittelemme vahvasti konsultoimaan ja luottamaan näissä asioissa kokeneeseen ja ammattitaitoiseen kiinalaisiin patentteihin erikoistuneeseen yritykseen.5. Mitkä ovat ”patenttikelpoiset aihealueet” ohjelmistoille?


Päävaatimus ohjelmistopatenttikelpoisuudelle on se, että se sisältää teknisen ratkaisun. Tekninen ratkaisu on yhdistelmä teknisiä keinoja, jotka soveltavat luonnonlakeja ja jotka siten saavat aikaan teknisen vaikutuksen ratkaistakseen teknisen ongelman. Toisin sanoen, kelvollisen aiheen on sisällettävä ratkaistava(t) ongelma(t), sovellettavat tekniset keinot, ja saavutettavat vaikutukset, jotka noudattavat luonnonlakeja.


Ohjeistuksissa mainitaan useampi esimerkki ohjelmistoja koskevista kelvollisista keksinnöistä. Patenttikelpoisia aihealueita ovat muun muassa seuraavat:

 • Aihealue 1: Menetelmä, jolla voidaan valvoa kumin muotinmuodostusprosessia. Tämä ratkaisu ratkaisee kumin yli- ja alivulkanoinnin teknisen ongelman. Teknisiä keinoja hyödyntämällä tämä haettava keksintö tuo ratkaisun teollisen prosessin hallintaan soveltamalla siihen tietokoneohjelmaa.

 • Aihealue 2: Menetelmä, jolla lisätään mobiililaitteiden tallennuskapasiteettiä. Tämä menetelmä sisältää ratkaisun, jolla parannetaan mobiililaitteiden sisäisen toiminnan suorituskykyä hyödyntämällä tietokoneohjelmia. Sovellettavat tekniset keinot noudattavat luonnonlakeja ja niitä hyödyntämällä saadaan aikaan tekninen vaikutus.

 • Aihealue 3: Menetelmä, jolla saadaan vaimennettua kuvista lähtöisin oleva kohina. Tämä ratkaisu ratkaisee teknisen ongelman, jolla saadaan estettyä kuvakohinaa ja vähennettyä kuvan sumeutta. Siihen sovelletaan teknisiä keinoja, jotka noudattavat luonnonlakeja. Näin voidaan saavuttaa vaikutus, joka poistaa kuvakohinaa ja vähentää sen aiheuttaman kuvan epäterävyyden syntymistä.

 • Aihealue 4: Menetelmä, jolla mitataan nesteen viskositeettia hyödyntämällä tietokoneohjelmia. Tämä ratkaisu ratkaisee teknisen ongelman siitä, kuinka voidaan parantaa nesteen viskositeettimittauksen nopeutta ja tarkkuutta. Siihen sovelletaan teknisiä keinoja, jotka noudattavat luonnonlakeja. Sen aikaansaama tekninen vaikutus on nesteen viskositeettimittaus, joka voidaan saada reaaliaikaisesti paikan päällä.6. Mitkä eivät ole patenttikelpoisia aihealueita ohjelmistopatenteille?


Patenttioikeuksia ei myönnetä henkisen toiminnan mahdollistaville säännöille ja menetelmille. Nämä ovat suurin este patenttikelpoisuuden täyttymiselle. Jos vaatimus koskee vain algoritmia, matemaattisia laskentasääntöjä, tietokoneohjelmia sinänsä, tietovälineille tallennettuja tietokoneohjelmia (kuten kasetit, levyt, optiset levyt, magneettiset optiset levyt, ROM:t, PROM:t, VCD:t DVD:t tai muut tietokoneella luettavat tietovälineet), pelien sääntöjä tai niihin liittyviä menetelmiä, jne., silloin ne kuuluvat henkistä toimintaa koskevien sääntöjen ja menetelmien soveltamisalaan, eivätkä ne silloin ole patentoitavissa olevia aihealueita, joille voidaan hakea patenttisuojaa.


Ohjeistuksissa listataan muun muassa seuraavat esimerkit ohjelmistoja koskevista ei-kelvollisista keksinnöistä:

 • Aihealue 1: Menetelmä, jolla ratkaistaan ympyrän kehän ja halkaisijan välinen suhde tietokoneohjelmaa hyödyntäen. Tämä ratkaisu koskee vain pelkkää matemaattista laskentamenetelmää tai tietokoneohjelman noudattamaa sääntöä, jolloin se lasketaan osaksi henkisen toiminnan mahdollistavia sääntöjä ja menetelmiä.

 • Aihealue 2: Menetelmä, jolla lasketaan automaattisesti kineettinen kitkakerroin yleisesti sovellettavien fysikaalisten parametrien avulla. Ratkaisulla ei saada aikaan parannusta mittausmenetelmään vaan se on tietokoneohjelman suorittama numeraalinen laskentamenetelmä, joka lasketaan osaksi henkisen toiminnan mahdollistavia sääntöjä ja menetelmiä.

 • Aihealue 3: Globaalien kielten kirjoitusmerkkien yleismuuntamismenetelmä. Ratkaisu ei tarjoa parannusta konekääntämiselle, jolloin se lasketaan osaksi henkisen toiminnan mahdollistavia sääntöjä ja menetelmiä.7. Ohjelmiston tekijänoikeudet vs. ohjelmistopatentit?


Tekijänoikeudet saadaan teoksen luomisesta ja niiden aikaansaama suoja toteutuu automaattisesti. Ohjelmiston tekijänoikeudet voidaan rekisteröidä Kiinan tekijänoikeussuojaviraston kautta (the Copyright Protection Center of China). Tietokoneohjelmia, olivatpa ne lähde- tai objektikoodattuja, voidaan suojata tekijänoikeuksilla. Sitä vastoin ohjelmistopatentit ovat laillisesti ja teknisesti monimutkaisempia. Niitä täytyy hakea, jotta patentti voidaan saada. Lisäksi hakemuksen on täytettävä sekä muodolliset että sisällölliset vaatimukset. Olennaista on myös mainita, että patentoitavan keksinnön asiasisältö on tuotava julki, mikä voi aiheuttaa riskin, että keksintö mahdollisesti väärennettäisiin.


Miksi sitten niin moni henkilö pyrkii edelleen patentoimaan ohjelmistoa koskevan keksintönsä? Yksi suurimmista syistä tähän on se, että tekijänoikeussuoja ulottuu vain tietokoneohjelmien ja -kielten (kuten Java, C++ ja Python) kirjaimelliseen ilmaisuun, kun taas patenteilla suojataan älyllisiä ideoita, menetelmiä ja toimintatapoja, joilla usein on huomattavammin kaupallista arvoa. Oikeudenhaltijalla on kuitenkin viime kädessä aina vastuu hyvien ja huonojen puolien välisestä punninnasta ja niitä vastaavien taktisten valintojen tekemisestä.8. Millainen on IP-oikeudellinen suojeluympäristö Kiinassa?


IP- pohjaisena voimakeskuksena Kiina on jatkuvasti pyrkinyt jatkuvasti parantamaan ja täytäntöön panemaan immateriaalioikeuksien suojaamista rakentaakseen neutraalin, syrjimättömän ja läpinäkyvän IP-oikeudellisen suojaympäristön kiinalaisille ja kansainvälisille sidosryhmille.


Tämänkaltaisia olosuhteita koskien Korkeimman kansanoikeuden Immateriaalioikeus (the Intellectual Property of the Supreme People’s Court) on alkanut käsittelemään patentteihin liittyviä siviili- ja hallintotapauksia sekä muita teknisiä ongelmia koskevia immateriaalioikeudellisia tapauksia 1.1.2019 alkaen. Lisäksi on perustettu erityisiä IP-tapauksia koskevia tuomioistuimia, joilla suoraviivaistetaan menettelyjä ja nopeutetaan IP-asioiden ratkaisuprosesseja. Mitä tulee kansainvälisiin immateriaalioikeustapauksiin, Kiinan ratkaisuprosessit ovat kestoltaan yksiä maailman nopeimmista. Esimerkiksi, Pekingin Immateriaalioikeuden (Beijing Intellectual Property Court) käsittelemien ulkomaisia immateriaalioikeuksia koskevien tapausten keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä vain neljä kuukautta.


Lisäksi on olemassa useita erilaisia mekanismeja, joilla voidaan saavuttaa täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia edullisesti ja nopeasti Kiinassa. Koska ulkomaalaisilla yksityishenkilöillä ja yrityksillä on korkea voittoprosentti immateriaalioikeusloukkaustapauksissa Kiinassa, yhä useammat yritykset näkevät Kiinan itsenäisenä täytäntöönpanoalueena ja ”suotuisana paikkana” ratkaista kansainvälisiä immateriaalioikeuskiistoja. Esimerkiksi, kilpailevat tekniikan alan jätit Qualcomm Inc. ja Apple Inc. yrittivät päästä sopuun kiinalaisissa immateriaalioikeustuomioistuimissa patenttiloukkauksia koskevista kiistoistaan.


Yhteenvetona voidaan todeta, että kallisarvoisten ohjelmistoinnovaatioiden suojaamista patenttihakemuksilla Kiinassa ei kannattasi jättää taka-alalla. Jos sinulla on kunnianhimoinen suunnitelma yrityksesi tulevaisuudesta Kiinassa, kokonaisvaltainen IPR-strategia ja ohjelmistojen patentoiminen ovat varteenotettavia toimia, jotka tulisi huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Hohot Consulting Oy tarjoaa Kiinaa koskevia IPR- ja lakikonsultointipalveluita globaaleille asiakkailleen. Meillä on vahva asiantuntemus sekä kansainvälisistä että kiinalaisista alan käytänteistä. Odotamme innolla yrityksesi menestymistä Kiinassa. Lisää tietoa meistä löydät tämän linkin kautta.6 katselukertaa0 kommenttia

Comments


Hohot Uutiskirje

Business-maailman ajankohtaiset asiat ja tapahtumat, koulutusmateriaalit sekä Hohot Consulting Oy:n uutiset tukemaan yrityksesi menestymistä Kiinassa.

Kiitokset tilauksestasi!

Panostamme yksityisyytesi suojaamiseen. Hohot Consulting Oy noudattaa tarkasti Euroopan Unionin GDPR-asetusta. Käytämme yhteystietojasi vain asianmukaisen sisällön toimittamiseksi, emmekä koskaan jaa yhteystietojasi ulkopuolisten tahojen kanssa. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

bottom of page