top of page
Etsi
 • Writer's pictureZara Kukkamaa

4 peruskysymystä, mitkä tulisi huomioida, kun suunnittelet tekeväsi markkinatutkimusta Kiinassa


Hyödyllisiä markkinatutkimusmenetelmiä Kiinan markkinoille


Kirjoittaneet: Celeste Pacioni & Zara Kukkamaa


Diagrammeja ja kaavioita markkinatutkimukseen


Johdanto:


Markkinatutkimus on tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan selvittää, kuinka varsinaiset ja potentiaaliset asiakkaat näkevät yrityksesi liiketoiminnan ja kuinka vastata asiakkaiden odotuksiin. Kiinassa markkinatutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselyjen, haastattelujen, kohderyhmätutkimusten, verkossa kerättyjen tietojen, aineistotutkimusten ja havainnoimisen avulla olevin menetelmin. Nämä menetelmät auttavat yrityksiä tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on helpottaa yrityksiä ja organisaatioita Kiinan markkinoiden kartoittamisessa ja kohderyhmien löytämisessä, kun markkinoille mennään ensimmäistä kertaa. Tai päämääränä voi yksinkertaisesti olla yrityksen läsnäolon parantaminen markkinoilla1. Mitä Kiinan markkinatutkimuksen historia pitää sisällään?


Ennen 1980-luvun puoliväliä valtion tilastokeskus (the State Statistical Bureau) suoritti yksinomaan markkinatutkimuksia Kiinassa ja tutkimukset olivat valtion ministeriöiden sääntelemiä. Tuohon aikaan valtio kontrolloi kaikkia toimialoja. Kommunistinen puolue kielsi yksityiset toimialat ja ne tutkimukset, joita suoritettiin, pääasiassa koskivat tilastoja menoista ja tuotannosta. Vuonna 1985 ensimmäinen yksityisen sektorin kuluttajatutkimusprojekti tehtiin Kiinassa. Sen suoritti monikansallinen yritys, Procter & Gamble, joka kävi kauppaa myymällä merkkituotteita välipaloista pesujauheisiin. Heidän tarpeensa markkinatutkimuksesta saatavaan tietoon sai heidät avaamaan ensimmäisen tutkimusviraston Guangzhouhun vuonna 1988. Procter & Gamble laittoi alulle modernin kiinalaisen markkinatutkimustoiminnan harjoittamisen Kiinassa. 2000-lukuun mennessä Kiinassa oli enemmän kuin 800 rekisteröityä yritystä, jotka olivat sekä kiinalaisia että yhteisyrityksiä ja, jotka suorittivat markkinatutkimuksia Kiinassa.


Tänä päivänä Kiinan markkinat ovat kasvamassa hyvin nopealla vauhdilla ja sen markkinatutkimustoimialan arvo on noin 500 (USD) miljoonaa dollaria. Tutkimuspalveluita tarjoavat myös Kiinassa olevien konsultointiyritysten lisäksi länsimaihin sijoittuneet yritykset. Siitä huolimatta, että Kiinan markkinat ovat kehittymässä modernimman talouden suuntaan, on tärkeää pitää mielessä, että tänäkin päivänä sen koko ja moninaisuus tekevät mahdottomaksi tarkastella sitä yhtenäisenä kokonaisuutena.2. Millä toimialoilla tarvitaan markkinatutkimusta uusille markkinoille menemistä varten?


Kaikilla toimialoilla oleville yrityksille ja organisaatioille suositellaan tehtävän yritystoimintaan liittyvää tutkimusta ennen Kiinan markkinoille lähtemistä. Erityisesti sellaisilla toimialoilla kuten autoteollisuus, petrokemia, IT, televiestintä, farmasian ja lääketieteen toimialat sekä rahoituspalvelut. Nykyään merkittävä osa markkinatutkimusprojekteista fokusoituu markkinoita arvioiviin tutkimuksiin, joissa asiakkaat (useimmissa tapauksissa ulkomaiset yritykset) tiedustelevat konsultointiyrityksiltä jakeluverkostoihin pääsystä, kysymyksiä kiinalaisten markkinoiden rakentumisesta ja niiden koosta, keitä ovat mahdolliset pääkilpailijat, mitä ovat teknologiset trendit sekä minkälainen on sääntely-ympäristö.3. Mitä ovat markkinatutkimuksen analyysimenetelmät?


Usean tyyppisiä markkinatutkimusmenetelmiä voidaan hyödyntää, jotta asiakkaan liiketoimintasuunnitelma Kiinassa onnistuisi. Niitä ovat esimerkiksi markkinakyselyt, etnografiset tutkimukset, tuotekehitystutkimukset, analyysit markkinoista ja niiden tilasta, brändistrategiatutkimukset jne.

 • Markkinakysely on sekä online- että offline-muodossa tehtävä asiakastyytyväisyyskysely, joka auttaa ulkomaisia yrityksiä määrittämään kiinalaisten asiakkaiden odotukset ja vaatimukset, markkinanäkymät, tulevat trendit ja kilpailuympäristön. Markkinakyselyt ovat hyvin hyödyllisiä siitä syystä, että ne antavat perustietoa asiakkaiden kartoittamisesta, kuluttajien segmentoinnista, tuotemerkkipääomasta, vertailuarvoista, profiloinnista sekä U&A-tutkimustuloksista. Tällaiset kyselyt perustuvat hyviksi todettuihin keinoihin ja menetelmiin.

 • Etnografinen tutkimus on antropologinen tutkimusmenetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa yrityksiä prosessoimaan tietoa, joka perustuu tutkimusanalyysiin koskien erilaisia kiinalaisia kulttuuriympäristöjä. Tutkimustulosten avulla yritykset oppivat ja ymmärtävät potentiaalisten kiinalaisten asiakkaiden arvon, arvostusten kohteet ja tavat. Tämän tyyppinen tutkimusmenetelmä on hyvin hyödyllinen, jotta voidaan ymmärtää, kuinka tietynlainen kiinalainen asiakas omaksuu uuden tuotteen osaksi jokapäiväistä elämäänsä.

 • Tuotekehitystutkimus on sen selvittämistä, että menestyykö tuote vai ei laajennettaessa liiketoimintaa kiinalaisille markkinoille. Online- ja kvantifikaatio-tutkimuksia hyödynnetään sen määrittämisessä, että onnistuuko miten todennäköisesti markkinoille pääsy ja otetaanko uusi tuote siellä vastaan.

 • Markkina-arvio on tutkimusmenetelmä, jonka tarkoituksena on kartoittaa markkinoita viiden pääanalyysikeinon avulla, jotka luonnehtivat markkinoita: CAGE-analyysi auttaa kulttuuristen, hallinnollisten, poliittisten, maantieteellisten ja taloudellisten erojen analysoimisessa kohde- ja kotimarkkinoiden välillä; PORTER-analyysiä hyödynnetään kilpailuympäristön arvioimisessa; PESTEL-analyysin tarkoituksena on ymmärtää paremmin trendejä ja dynamiikkaa Kiinan markkinoilla; SWOT-analyysiä käytetään kilpailuetujen ja haittojen selvittämisessä; SEGMENTOINTI on kohderyhmien määrittämisen perusta.

 • Brändistrategiatutkimus ja brändiarkkitehtuurinen tutkimus ovat tutkimustyyppejä, jotka tähtäävät parantamaan brändivalikoimaa. Tutkimuksen lähtökohtana on parantaa brändin kasvua ja välttää vaaratilanteita brändien välisestä kannibalismista sekä markkinoinnista ja tuotekehityksestä aiheutuvien kulujen päällekkäisyydestä. Tällaiseen tapaukseen normaalisti sovellettava keino on hyödyntää the Emotional Engagement Ladder-analyysimenetelmää, joka muodostuu neljästä eri tasosta: luottamus, empatia, hyödyn karttuminen ja viimeisenä arvostuksennousu. Luottamustekijää pidetään ensimmäisenä ja tärkeimpänä porrastutkimuksen vaiheena. Brändille on hyvin ratkaisevaa olla luottamuksen arvoinen, jotta asiakas sitä harkitsisi. Empatia edustaa seuraavaa vaihetta ja viittaa ostajan tai tuotteen käyttäjän tarpeisiin, kipukohtiin ja haluihin. Hyödyn karttuminen on kolmas vaihe ja se liittyy siihen, että brändi saa aikaan merkittävän myötävaikutuksen ostajan kokemukseen ja edesauttaa asiakasta saamaan hyötyä lisää. Arvostuksennousu on viimeinen vaihe ja viittaa normaalisti arvostuksen lisääntymiseen, mikä saa asiakkaat arvostamaan tiettyjä brändejä.4. Mitä vihjeitä on markkinatutkimuksen tekemiseen?


Ensinnäkin on ensiarvoisen tärkeää tarkastella markkinatutkimusta Kiinassa investointina, ei kuluna. Joitain vihjeitä ovat muun muassa:

 • Kannattaa pitää mielessä, että markkinatutkimus on meneillään oleva prosessi, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä selvittämään, keitä ovat potentiaaliset kiinalaiset asiakkaat ja mitä ovat heidän toiveensa ja tarpeensa.

 • Kun etsit vastauksia kysymyksiisi, on olennaista olla selvillä, mitkä ovat liiketoimintasi tavoitteet ennen minkäänlaisen tutkimuksen aloittamista. Sitten kun ne ovat määritelty, on suositeltavaa hyödyntää ja tukeutua enemmän kuin yhteen tutkimusmenetelmään, kun työstät tutkimusprojekteja. Esimerkkeinä ovat kyselyt, kohderyhmätutkimukset, haastattelut jne.

 • Tapa, jolla saat luotettavuutta tutkimustuloksiisi ja täyden hyödyn investoinnistasi, on turvautua markkinatutkimusanalyytikon puoleen, jolla on asiantuntemusta Kiinan markkinoista. Alaansa erikoistunut analyytikko voi auttaa yrittäjää näiden tutkimusmenetelmien hyödyntämisessä ja jopa luoda syviä yhteyksiä asiaankuuluvien sidosryhmien välille.

 • Kaikenlaisten kiinalaisten asiakkaiden näkemysten tunnustaminen voi olla hyvin hyödyllistä. Jopa kriitikot voivat tuoda arvokkainta mahdollista palautetta liiketoiminnallesi hyödynnettäväksi.

 • Olemalla avoin uusille mahdollisuuksille ja asiakkaiden tarpeille voi johtaa lopulta ennalta-arvaamattomiin lopputuloksiin.Lopuksi:


Mille tahansa yritykselle, jonka tähtäimessä on päästä kiinalaisille markkinoille ensimmäistä kertaa tai tarkoituksena on yksinkertaisesti vain parantaa läsnäoloa siellä, voi olla hyödyllistä omata laaja tietämys siitä, mistä Kiinan markkinatutkimuksessa on kyse ja noudattaa tässä blogikirjoituksessa mainittuja vihjeitä.Hohot Consulting Oy tukee globaaleja liikekumppaneita Kiinaa koskevien markkinatutkimusten teossa. Kaksikieliset konsulttimme, jotka puhuvat sekä mandariinikiinaa että englantia ja joilla on vahva asiantuntemus markkinoista kiinalaisella ja kansainvälisellä tasolla, auttavat mielellään sinua liiketoimintasi menestymisen takaamiseksi Kiinassa. Lisätietoa meistä löydät tästä linkistä.Lisätietoa kirjoittajasta:


Celeste Pacioni on italialainen Kiina-asiantuntija, jolla on palava mielenkiinto Kiinaa ja Kiinan kulttuuria kohtaan. Hänellä on itämaisen tutkimuksen kandidaatin tutkinto, jonka keskiössä on kiinan kieli ja kulttuuri. Vietettyään vuoden Kiinassa, yhden lukukauden Hangzhoussa ja viisi kuukautta Kantonissa, hän saavutti maisterin tutkinnon kansainvälisestä liiketaloudesta Kiinassa Milanon Jean Monnetin yliopistossa (LUM). Hän on innokas myötävaikuttamaan länsimaisten yritysten mahdollisuuksiin luoda menestystarinoita Kiinassa, kun ne koskevat kiinalaisia hankintoja ja markkinatutkimusta.
4 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Hohot Uutiskirje

Business-maailman ajankohtaiset asiat ja tapahtumat, koulutusmateriaalit sekä Hohot Consulting Oy:n uutiset tukemaan yrityksesi menestymistä Kiinassa.

Kiitokset tilauksestasi!

Panostamme yksityisyytesi suojaamiseen. Hohot Consulting Oy noudattaa tarkasti Euroopan Unionin GDPR-asetusta. Käytämme yhteystietojasi vain asianmukaisen sisällön toimittamiseksi, emmekä koskaan jaa yhteystietojasi ulkopuolisten tahojen kanssa. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

bottom of page